Zadania policji sądowej

Policja sądowa to jeden z rodzajów policji. Policja ta uprawniona jest do ochrony jedynie sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego z wyłączeniem Izby Wojskowej tegoż Sądu oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Ustawa o policji określa szczegółowe zadania policji sądowej. Do jej zadań należy przede wszystkim ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur.

Policja sądowa odpowiada także za ochronę życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób w czasie, gdy wykonują oni czynności wynikające z zadań wymiaru sprawiedliwości. Organ ten ma za zadanie wykonywanie czynności procesowych zalecanych przez sąd lub prokuratora, a także wykonywanie zarządzeń porządkowych, wydawanych przez sąd w celu utrzymania powago sądu.

Policja sądowa ma także za zadanie konwojowanie i doprowadzanie osób, w tym także nieletnich, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na zarządzenie sądu lub prokuratora, jeżeli nie zlecono tych zadań innym służbom Policji. Do zadań policji sądowej należy także ochrona pomieszczeń dla osób konwojowanych lub doprowadzonych do czynności procesowych, które usytuowane są w sądach i prokuraturach, by uniemożliwić samowolne oddalenie się osób tam umieszczonych, bezprawne wtargnięcie osób postronnych, a także by zapobiec innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia.

Policja sądowa podlega komendzie wojewódzkiej Policji. Przy wykonywaniu wszystkich powierzonych zadań, policja sądowa współdziała z pracownikami sądów i prokuratur, a także ze specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi, które odpowiedzialne są za fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury.

Policja sądowa współdziała także ze Służbą Więzienną wtedy, gdy zajmuje ona pomieszczenia w budynku wspólnym z sądem lub prokuraturą albo położonym w bezpośrednim sąsiedztwie sądu lub prokuratury.